ข้อมูลนักวิจัย  ผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  ที่ได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณ

ปีที่รับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

สถาบันที่ให้

ประจำปี

2548 ศาสตราจารย์ ดร.สง่า    ตั้งชวาล รางวัลศาสตราจารย์

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

2547
พ.ย.        
         
2548 ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร   ประเสริฐธรรม รางวัลศาสตราจารย์

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

2547
         
2548 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  ลีลารัศมี อาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

2547
มี.ค.   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
         
2548 อาจารย์ ดร.บรรเจิด  จงสมจิตรและคณะฯ ผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2547
มี.ค.   "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีนแบบมีตัวรองรับสำ    
    หรับการสังเคราะห์พอลิโอเลฟิน"    
         
2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชนม์    สถิรพจน์  ผลงานวิจัยดี กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2547
มี.ค. และคณะฯ "การเปรียบเทียบเทคนิคการประมวลผลข้อมูลจีพีเอสแบบ    
    ต่างๆที่ใช้สำหรับการจำลองค่าคลาดเคลื่อนอย่างมีระบบ     
    ในเศษเหลือ"    
         
2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเฉลิม   โปราและคณะฯ รางวัลชมเชย สภาวิจัยแห่งชาติ 2547
    ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม    
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย    
    "ระบบการอ่านมิเตอร์แบบอัตโนมัติโดยใช้แสงอินฟาเรด    
    หรือสายโทรศัพท์"    
         
2548 รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ   ศรียุทธศักดิ์ รางวัลชมเชย สภาวิจัยแห่งชาติ 2547
    ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสาขาเทคโน    
    โลยีสารสนเทศและนิเทศศาตร์ "อุปกรณ์และซอฟต์แวร์    
    สำหรับคนพิการแขนและ/หรือขาและคนเป็นอัมพาต    
    ในการใช้คอมพิวเตอร์    
         
2548 อาจารย์ ดร.สมบูรณ์   แสงวงค์วาณิชย์ และ Second Prize Paper Award การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2547
เม.ย. นายนิธิสาร ณ นคร นิสิตปริญญาโท (ที่จบแล้ว) "Countermeasures against Stator Resistance Variation  ด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง "International   
    for Bac EMF Based Speed-Sensorless Induction Motor Power Electronics Conference (IPEC)  
    Drives" Niigata 2005 ประเทศ ญี่ปุ่น  
         
2546 รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์   ช่อวิเชียร ผลงานวิจัยดี

กองทุนรัฐดาภิเษกสมโภช

2546

    เรื่อง "การประเมินผลมาตรการปรับลดราคากลาง    
    สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ 10"    
         
2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรฉัตร   สัมพันธารักษ์ อาจารย์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546
มี.ค.   ระดับหน่วยงาน ประจำปี  2546

 

 
         
2547 ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์   เดชะอำไพ รางวัลศาสตราจารย์ 

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

2546
มิ.ย.        
         
2546 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริจันทร์  ทองประเสริฐ

วิศวกรดีเด่น  60  ปี  ว.ส.ท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2546

พ.ย.        
         
2546 ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร   ประเสริฐธรรม

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2546

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2546

กค.  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

   
         
2546 ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เครืองาม

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2546

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 
   

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

 

2546

         
2546 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย  อัสสะบำรุงรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2546

   

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
         

2545

ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม

ผลงานวิจัยดีเด่น หรือตำราดีเด่น

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

2545

สค.

 

ที่เขียนจากผลงานวิจัยของอาจารย์ที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

 

 

 

 

 

 

 

2545

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ

บทความดีเด่น

ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่อง

2545

ตค.

อาจารย์นิพนธ์ วณณโสภาคย์

สาขา Thermal System and Fluid Mechanics

กลแห่งประเทศไทย

 

 

 

เรื่อง Segregated Algorithm for Viscous 

 

 

 

 

Incompressible Thermal Flow Analysis Using 

 

 

 

 

Adaptive Equal-order Triangular Finite element

 

 

 

 

 

 

 

2545

ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย

บทความดีเด่น

ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่อง

2545

ตค.

 

สาขา Mechanics, Materials and Manufacturing

กลแห่งประเทศไทย

 

 

 

เรื่อง การหาความยาวรอยร้าวด้วยวิธีวัดความ

 

 

 

 

ต่างศักย์ตกคร่อม

 

 

 

 

 

 

 

2545

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

บทความดีเด่น

ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่อง

2545

ตค.

นายไพศาล มานิตย์โชติพิสิฐ

สาขา Mechanics, Materials and Manufacturing

กลแห่งประเทศไทย

 

 

นายสราวุธ เหล่าพงศ์สวัสดิ์

เรื่อง การศึกษาแรงต้านทานที่กระทำกับใบมีด

 

 

 

นายชนินทร์ สังขรวัฒน์

พรวนจอบหมุนในกระบะทราย

 

 

 

นายชัยรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

2545

ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

บทความดีเด่น

ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่อง

2545

ตค.

 

สาขา Energy Technology and Managements

กลแห่งประเทศไทย

 

         

2545

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

นักเทคโนโลยีดีเด่น

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโน

2545

ตค.

 

 

โลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

 

 

 

2545

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศรีเจริญชัย

UNESCO-NKK Chair in Metallurgical Engineering

UNITWIN / UNESCO Chair Programme

2545

พย.

 

หัวข้อ การบริการวิชาการ (Service to Community)

 

 

 

 

 

 

 

2545

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

บทความดีเด่น

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม

2545

พย.

อาจารย์ ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์

สาขาระบบควบคุมและการวัดคุม (CT)

ไฟฟ้าครั้งที่ 25

 

 

นายวทัญญู คล้ายสงคราม

เรื่อง การออกแบบตัวควบคุมพลวัตสำหรับ

 

 

 

 

หอกลั่นแยกสารสองชนิดด้วยวิธีสมการ "Dynamic 

 

 

 

 

Controller Design for a Binary Distillation 

 

 

 

 

Column via The Method of Inequalities

 

 

 

 

 

 

 

2545

อาจารย์พสุ แก้วปลั่ง

บทความดีเด่น

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม

2545

พย.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิม อ่างแก้ว

สาขาไฟฟ้าสื่อสาร (CM)

ไฟฟ้า ครั้งที่ 25

 

 

 

เรื่อง Effect of Sideband Instability on 

 

 

 

 

Long-hual DWDM Optical Fiver

 

 

 

 

Transmission   Systems Employing Higher-

 

 

 

 

Order Dipersion Management

 

 

         

2545

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

บทความดีเด่น

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม

2545

พย.

นายคณิตพงศ์ เพ็งวัน

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (EL)

ไฟฟ้า  ครั้งที่ 25

 

 

 

เรื่อง สถาปัตยกรรมอย่างง่ายของไมโครคอน

 

 

 

 

โทรลเลอร์โทรทัศน์ที่ถอดรหัสคำบรรยายภาพ

 

 

 

 

แบบซ่อนได้ "A Simplified Architecture of a 

 

 

 

 

Closed  Caption TV Microcontroller"

 

 

 

 

 

 

 

2545

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2545

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2545

พย.

 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

 

 

         

2545

รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

รางวัลชมเชย

สภาวิจัยแห่งชาติ

2544

มค

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2545

 

 

 

 

เรื่อง ระบบวีดีทัศน์ที่ซ่อนคำบรรยายภาพ

 

 

 

 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อคนหูหนวก

 

 

 

 

 

 

 

2545

ศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

นักวิจัยดีเด่น

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

2544

กพ

 

ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นและหลากหลายด้านงาน

ประเทศไทย

 

 

 

วิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบอาคาร

 

 

 

 

ให้ต้านภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยจากแผ่นดินไหว

 

 

 

 

และวาตภัย ได้พัฒนาและจดลิขสิทธิ์สิ่งประดิษฐ์ 

 

 

 

 

คลิปยึดขางอเหล็กปลอกเพื่อปรับปรุงความเหนียว

 

 

   

ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

   
         

2545

อ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (โยธา)

ทุนช่วยเหลือ

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

2544

กพ

 

ทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเทศไทย

 

 

 

เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิดสภาวะ

 

 

 

 

Liquefaction ของชั้นทรายในจังหวัดทางภาค

 

 

 

 

เหนือของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

2545

ศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

2544

มีค

 

ระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

2545

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร

ผลงานวิจัยดีเด่น

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

2544

มีค

 

เรื่อง การใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมขอบเกรนปรับปรุง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

คุณสมบัติบริเวณขอบเกรนของเหล็กกล้าไร้สนิม 304

 

 

         

2544

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ

นักวิจัยดีเด่น

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

2543

กพ

 

ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นและหลากหลาย ด้าน

ประเทศไทย

 

 

 

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการออกแบบ

 

 

 

 

งานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งใน

 

 

 

 

ด้านวิชาการและบริการอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

2544

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ

ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

2543

มีค

 

ระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

2544

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ

ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

2543

มีค

 

ระดับหน่วยงานที่สังกัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

2544

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

การอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

2543

 

 

ประเภทสถาปนิกและวิศวกรที่อนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาคมส่งเสริม

 

 

 

 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

 

 

 

 

 

 

2542

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กุลวิทิต

รางวัลชมเชย

สภาวิจัยแห่งชาติ

2542

 

และคณะ

สิ่งประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอด

 

 

 

 

ฟลูออเรสเซนต์

 

 

         

2542

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

นักวิจัยดีเด่น

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

2542

 

 

 

ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

2542

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

รางวัลดีเด่น

สภาวิจัยแห่งชาติ

2542

 

 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

เรื่อง รถไถเดินตามล้อเหล็กและไถหมุน

 

 

 

 

 

 

 

2542

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

รางวัลชมเชย

สภาวิจัยแห่งชาติ

2542

 

 

สิ่งประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง ระบบการอ่านออกเสียงภาษาไทยด้วย

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์

 

 

         

2541

ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล

นักวิจัยดีเด่น

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

2541

 

 

ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานวิจัย

ประเทศไทย

 

 

 

ตีพิมพ์ต่อเนื่องในวารสารระดับนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

 

2540

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม

เมธีวิจัยอาวุโส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2540

 

 

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพและ

 

 

 

 

สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม

 

 

 

 

 

 

 

2540

ศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

เมธีวิจัยอาวุโส รุ่นที่ 6

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2540

 

 

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพและ

 

 

 

 

สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม

 

 

 

 

 

 

 

2539

ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล

เมธีวิจัยอาวุโส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2539

 

 

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพ

 

 

 

 

และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม

 

 

 

 

 

 

 

2539

ศาสตราจารย์ ดร.สำรวย สังข์สะอาด

เมธีวิจัยอาวุโส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2539

 

 

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพและ

 

 

 

 

สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม

 

 

 

 

 

 

 

2538

ศาสตราจารย์ ดร.สำรวย สังข์สะอาด

รางวัลชมเชย

สภาวิจัยแห่งชาติ

2538

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง อุปกรณ์ชุดประกอบสร้างแรงดันสูง 

 

 

 

 

200 กิโลวัตต์แบบดิท

 

 

         

2538

ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์

เมธีวิจัยอาวุโส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2538

 

 

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพ

 

 

 

 

และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม

 

 

 

 

 

 

 

2537

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม

รางวัลที่ 1

สภาวิจัยแห่งชาติ

2537

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง ไดโอดเปล่งแสงแบบฟิลม์บางชนิดวัสดุ

 

 

 

 

อะมอร์ฟัสสารกึ่งตัวนำสู่จอโทรทัศน์ และ

 

 

 

 

ดิสเพลย์แบบบางเรียบชนิดใหมของโลก

 

 

 

 

 

 

 

2538

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

ทุนช่วยเหลือ

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยา

2537

 

 

ทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตร์ประเทศไทย

 

 

 

เรื่อง การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ

 

 

 

 

เครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซต์ ไทย-อังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

2536

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

รางวัลชมเชย

สภาวิจัยแห่งชาติ

2536

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง รถไถเดินตามจุฬา รุ่น SPJS-60

 

 

 

 

 

 

 

2534

ศาสตราจารย์ ดร.สำรวย สังข์สะอาด

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

สภาวิจัยแห่งชาติ

2534

 

 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 

 

         

2534

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ

2534

 

 

 

เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

 

 

 

2534

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

รางวัลที่ 2

สภาวิจัยแห่งชาติ

2534

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

และคณะ

เรื่อง เซลส์แสงอาทิตย์ราคาถูกแบบฟิล์มบาง

 

 

 

 

อะมอร์ฟัสซิลิกอน

 

 

 

 

 

 

 

2533

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

รางวัลที่ 3

สภาวิจัยแห่งชาติ

2533

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง ไถหมุนและล้อเหล็กสำหรับรถไถเดินตาม

 

 

 

 

 

 

 

2532

ศาสตราจารย์ ดร.วริทธิ์ อึ้งภากรณ์

รางวัลชมเชย

สภาวิจัยแห่งชาติ

2532

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญการปรับอากาศ

 

 

 

 

 

 

 

2531

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

รางวัลที่ 3

สภาวิจัยแห่งชาติ

2531

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง ข่ายวงจรท้องถิ่นสำหรับการสื่อสาร

 

 

 

 

ข้อมูลและโทรทัศน์ที่เชื่อมโยงด้วยเส้นใยแสง

 

 

 

 

 

 

 

2531

รองศาสตราจารย์.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

รางวัลชมเชย

สภาวิจัยแห่งชาติ

2531

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง "เล็ก 5.0" ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์วงจร

 

 

 

 

 

 

 

2529

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ

รางวัลชมเชย

สภาวิจัยแห่งชาติ

2529

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง เครื่องนวดด้วยคลื่นเหนือเสียง

 

 

 

 

 

 

 

2529

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

สภาวิจัยแห่งชาติ

2529

 

 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

2528

รองศาสตราจารย์.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

รางวัลที่ 3

สภาวิจัยแห่งชาติ

2528

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ผล

 

 

 

 

ตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรไฟฟ้าเชิงเส้นทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

2527

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

รางวัลที่ 1

สภาวิจัยแห่งชาติ

2527

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง ไมโครเวฟแบบไรท์ไอโซเลเตอร์ 

 

 

 

 

แอนด์เซอร์คูเลเตอร์

 

 

         

2525

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

รางวัลที่ 3

สภาวิจัยแห่งชาติ

2525

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง แผงเซลส์แสงอาทิตย์

 

 

         

2524

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

รางวัลชมเชยผลงานวิจัยดีเยี่ยม

สภาวิจัยแห่งชาติ

2524

 

 

เรื่อง เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์

 

 

 

 

 

 

 

2523

ประจิต จิรัปปภา และคณะ

รางวัลชมเชยผลงานวิจัยดีเยี่ยม

สภาวิจัยแห่งชาติ

2523

 

เรื่อง การศึกษาการใช้ไม้ไผ่เป็นเข็มฐานราก

 

 

 

 

อาคารในดินอ่อนในกรุงเทพฯ ระหว่าง

 

 

 

 

ปี 2515 - 2523

 

 

         

2523

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกวิทศตวุฒิ

รางวัลชมเชย

สภาวิจัยแห่งชาติ

2523

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง โควิทรอน

 

 

 

 

 

 

 

2522

ประจิต จิรัปปภา

รางวัลชมเชยผลงานวิจัยดีเยี่ยม

สภาวิจัยแห่งชาติ

2522

 

 

เรื่อง คุณสมบัติทางวิศวกรรมและการใช้งาน

 

 

 

 

ของกากหินน้ำมันแม่สอด

 

 

         

2522

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

รางวัลชมเชย

สภาวิจัยแห่งชาติ

2522

 

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง เซลส์แสงอาทิตย์แบบช็อตกี้แบเรีย

 

 

 

 

 

 

 

2521

ชะนะ นิลคูหา

รางวัลที่ 3

สภาวิจัยแห่งชาติ

2521

 

 

ผลงานประดิษฐืคิดค้น

 

 

 

 

เรื่อง การแยกแร่ดีบุกออกจากแร่ซีไลท์ด้วย

 

 

 

 

เครื่องแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิตแรงสูง

 

 

 

 

 

 

 

         

2518

ศ.ดร.สนั่น เจริญเผ่า

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม

สภาวิจัยแห่งชาติ

2518

 

และคณะ

เรื่อง กำลังของแหวนยึดแบบวงแหวนฝ่า

 

 

 

 

 

 

 

2518

ศ.ดร.ชัย มุกตะพันธุ์

รางวัลชมเชยผลงานวิจัยดีเยี่ยม

สภาวิจัยแห่งชาติ

2518

 

และคณะ

เรื่อง คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินบาดาล

 

 

 

 

บริเวณกรุงเทพฯ